Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb  wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, zullen we je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die  u ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • U naam, adres en woonplaats;
  • Uw geboortedatum;
  • De datum van de behandeling;
  • De prestatiecode 24200 voor een homeopathisch consult;
  • Een korte beschrijving van de behandeling, te weten ‘Homeopathisch consult’.

Tijdens het eerstvolgende consult word je gevraagd een toestemmingsverklaring te ondertekenen, die in het dossier wordt bewaard.